Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaxnothumanalall xnothumanalall
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viamikrokosmos mikrokosmos
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viamikrokosmos mikrokosmos
3625 fbf9 350
Wild(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapamieciodlegle pamieciodlegle
Do wielu łez niewiele potrzeba mi.
— Monika Brodka
5838 385d 350
tak tak tak
Reposted fromznikajac znikajac viamicomomicuando micomomicuando

May 29 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 05 2015

męczysz mnie, strasznie.
1141 6cba 350
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaxnothumanalall xnothumanalall

May 04 2015

April 29 2015

April 28 2015

8158 99db 350
Reposted fromclitoris clitoris viaxnothumanalall xnothumanalall
4848 2d3a 350
Reposted fromunco unco viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl